«55سال است که عینک روی چشمهای رهبر نشسته است،از13سالگی.».«رهبر شش فرزند دارد؛ مصطفی،مجتبی،مسعود،میثم،بشری سادات،هدی سادات و شش نوه که پنجشنبه و جمعه خانه پدر بزرگ را شلوغ می کنند».«خانه رهبر حدود 100 قدم با حسینیه ای که دیدار های عمومی در آن برگزار می شود فاصله دارد، و دفتر کار ایشان نیز با حسینیه، 60قدم».«سوره ی عصر از جمله سوره هایی است که همواره در نماز های یومیه قرائت می کنند.».«رهبر علاوه بر تسلط به عربی و ترکی، به اغلب لهجه های ایران عزیزمان آشنایی دارند.».«چای در استکان کمر باریک، پذیرایی رهبر از هر مهمانی است.».«رهبر اهل شعر وغزل سرایی هم هستند؛ آنهم با تخلص"امین"»...