فاطمه زمانی هم که برای کمک به مجروحان می رفت حجابش کامل بود.

دستش دستکش می گذاشت تا تماس کمتری با نامحرم داشته باشد.

توی کیفش همیشه مقنعه وجوراب اضافه بود! اینها را به عنوان هدیه

به خانم هایی می داد که برای بدحجابی شان٬ نداشتن مقنعه و جوراب ضخیم را بهانه می کردند.

  خاطره ای از شهید فاطمه رضایی٬ چهار فصل عشق٬ ص٬۶۴

 

خواهرم! از بی حجابی است اگر عمر گل کم است، نهفته باش و همیشه گل باش.

 وصیتنامه شهیدحمیدرضا نظام