می آید از دور، مردی سواره                                 

برمرکب عشق، چون ماهپاره  

والشمس رویش، واللیل مویش

گلها همه مست، از رنگ و بویش

عمامه بر سر، مثل پیمبر(ص)                               

در بازوانش، نیروی حیدر

از پای تا سر در شور و شین ست                         

برق نگاهش مثل حسین ست 

می آید از دور خشبو تر از یاس                              

در چشم و ابرو مانند عباس

القصه این مرد امید دلهاست                              

خشبوتر از یاس فرزند زهراست