بی حجاب یا بد حجاب، همچون شاخه ای بیرون از حصار باغ است که طمع هر رهگذر را به سوی خود جذب می کند. هر شاخه ای که از از باغ بیرون آرد سر، در میوه ی آن طمع کند راهگذر، گل عفاف در بئستان حجاب میروید و عطر پاکی ، وجود زنان محجبه را قیمتی می کند. آنان که از سیرت بالای خود محرومند، به نمایش صورت خود می پردازند.