چادرت را سر بگیر و به خود ببال که هیچ پادشاهی به بلند ای چادر تو تاج ندارد!