چادرانه: چه زیرکانه در مقابل توطئه های کاخ سفید کاخ سیاه خودت را بنا کرده ای، نگفته بودی اهل سیاستی!