حجاب احترام به حرمت الهی و

چادر بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم کمی فکرکن... تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟