آقا جان خط شکن های خمینی(رحمة الله علیه) آمدن یاریت کنن......