هیچ گناهکاری را ناامید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر برگشته

 و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته....                        

امام علی(علیه السلام)