یک خانم باحجاب

 به این معنا نیست

 که او آرایش کردن و لباس زیبا پوشیدن

 را بلد نیست.. بلکه او می داند که

...» چه بپوشد!!!

 ...» کجا بپوشه!!!

...» و برای کی بپوشد..!!!