من بنده ی آنم که مرا می بیند

با حال خوشی کنار من می شیند

از خوب و بد دنیا برام میگوید

از پستی و سر بلندی و شادابی

از خستگی و ناعقلی و نادانی

هر چیز سر جای خودش می گوید

کامل و بی نقص همه را می مگوید

هر وقت کنار او که من می شینم

 زیبا تر از قبل جهان را میبینم

«شعری از خودم»