ماه نور خورشید را به خودش می گیره و چادر مشکی تو گرمای خورشید را و اینگونه است که چادری ها با ماه نسبت دارند...