کنار خیابان داشتم با ابراهیم صحبت می کردم، یکهو دیدم صورتش سرخ شد. رد نگاهش را دنبال کردم؛ یک زن بد حجاب، کنار کیوسک تلفن ایستاده بود. ابراهیم با ناراحتی رویش را برگرداند. با همان ناراحتی هم گفت: غیرت شوهرش کجا رفته؟! غیرت پدرش کجا رفته؟! غیرت برادرش کجا رفته؟! رو کرد به آسمان، با حالی پریشان گفت: « خدایا، تو خودت شاهد باش که ما حاضر نیستیم چنین صحنه های خلاف دینی را در این مملکت ببینیم؛ مبادا به خاطر این ها به ما هم غضب کنی و بلاهای خودت را بر سر ما نازل کنی! »  ساکنان ملک اعظم5، منزل شهید ابراهیم امیر عباسی، ص 23

امام رضا(علیه السلام) فرمودند: رسول خدا هفت گروه را لعن می کردند؛ یک دسته از آنها مردانی هستند که از زنان خود غافل باشند.    مستدرک الوسائل، ج 14، ص 291 و بحار، ج 76، ص 116