به دلم قول دادم

ببرمش به حرم

خالیش کنم از

 هرچه غم است

به چشم قول دادم

توی بین الحرمین

راحت خیس شود

با ندای یاحسین(ع)

به خودم قول دادم

که اگر صبر کنی

اذن آن یار رسد

با جواز مادرم

من هم مهمان شوم

با همه ی زائرا

گوشیه صحن وسرا

اینک اما صبرم لبریز شده

توی اذن مادرم تأخیر شده

منتظر یک سوال از مادرم

دخترم، دوست داری بری حرم؟

ادامه: التماس دعا دارم...