خدایا من در کلبه ی فقیرانه ی خود ...

چیزی را دارم

که تو در عرش کبریای خود نداری

من چون تویی دارم

و تو چون خودی نداری