مهدی جان آقای خوبم

هنوز آنقدر بی معرفت نشدم،

اگر چادرم دل نازنینت را شاد می کند، به روی چشم آقا

قابل شما را ندارد، چادر می پوشم!