هیچ کس به اسم آزادی، دیوار خانه اش را بر نمی دارد و در حیاطش را باز نمی گذارد، چون ممکن است دزدی رخنه کند و اوالش را به یغما ببرد حجاب دیواری است که راه را بر دزد عفاف می بندد و زن را در دژ کرامت مصون می سازد، این دیوار را بر نداریم و این دژ را ویران نسازیم!