زنان پاک دامن افزون بر زیبایی درونی، از زیبایی عینی و بیرونی بیشتری برخوردارند ، افرادی که در برابر غریبه ها تقریبا برهنه هستند چیزی برای نشان دادن به محبوب خود باقی نمی گذارند ( وندی شیلت استاد فلسفه ی آمریکا)