سنجاق کرده اند...حیارا، عفت را، مهربانی را، عشق را، صفا را، ایمان را و...،... ، به چادرت؛ برای همین است این چنین سنگین و با وقار راه می روی...!