روزگاری شهر ما ویران نبود!

دین فروشی انقدر آسان نبود!

صحبت از موسیقی و عرفان نبود!

هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود!

دختران را بی حجابی ننگ بود!

رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود!

مرجعیت مظهر تکریم بود!

حکم اورا عالمی تسلیم بود!

اینک اما....

پشت پا بردین زدن آزادگی است!

حرف حق گفتن عقب افتادگی است!

آخر ای پرده نشین فاطمه(سلام الله علیها)

کی رسی بر داد دین فاطمه(سلام الله علیها)؟