واقعا از او انتظار نداشتم. وقتی از مدرسه مرا خواستند و گفتند احمد این کار را کرده، داشتم شاخ در می آوردم! او بچه ی بدی نبود؛ به مسائل مذهبی علاقه نشان می داد. با ناراحتی رفتم سراغش و پرسیدم:« کلاس قرآن را چرا به هم زدی؟»

گفت: « اگر قرار است یک زن با سر برهنه بیاید و قرآن درس بدهد، نیاید بهتر است! اینها دروغ می گویند؛ اهل قرآن نیستند.»  

 غربت سبز، ص 92، شهید احمد یزدی

«ای پیامبر! به همسران و دخترانت وزنان مومنان بگو روسری های بلند خود را بر خویش بپیچند.»  احزاب 59